X

Praktijkinformatie

Persoonlijke aandacht, individuele behandeling en vakmanschap, dat is wat u kunt verwachten bij onze fysiotherapeuten.

 

Wij bieden brede mogelijkheden in ons behandelingspakket.

 

 

 

LEES MEER...

 

 

 

 

Praktijkinformatie

Behandelovereeenkomst

Behandelovereeenkomst

Hierbij verklaart de heer / mevrouw* ___________________________,

 

geboren ________________,( indien zelf patiënt),

 

ouder(s)/verzorger(s) van ____________________________, geboren_________________

 

emailadres ________________________________

 

Fysiotherapie:

- toestemming te geven voor het vastleggen van naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, mailadres, BSN,  documentnummer ID, medische gegevens. gegevens worden vastgelegd vanwege wettelijke plicht (zoals WGBO) in het kader van zorgverlening, betaalverkeer.

– toestemming te geven voor het fysiotherapeutisch onderzoek

– in te stemmen met het samengestelde en besproken behandelplan;

– wel / geen toestemming te geven voor het verzenden van het screeningsverslag aan de huisarts bij Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

– in te stemmen met waarneming door een fysiotherapeut tijdens afwezigheid van de behandelend therapeut

– toestemming te geven voor het gebruik van uw mailadres voor het toezenden van vragenlijsten via Mijn Zorgtoegang i.v.m. evaluatie momenten en afsluiten van de behandeling.

– toestemming te geven voor het inzien van zijn/haar patiëntengegevens ten behoeve van interne en/of externe audits

– toestemming te geven aan de behandelend fysiotherapeut(e) om, ten behoeve van de behandeling, informatie uit te wisselen met huisarts/ specialist/ bedrijfsarts/Arboarts/werkgever/logopedist/podotherapeut/dietist/chiropracter/ anders, nl.____________

– een praktijkinformatiefolder te hebben ontvangen

– deel te nemen aan een patiënttevredenheidsonderzoek. Vanuit de zorgverzekeraar bestaat er voor ons een verplichting om dit af te nemen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, genaamd Qualizorg en is volledig anoniem. U krijgt via Qualizorg een online vragenlijst toegestuurd. Het invullen neemt ca 5 minuten van uw tijd in beslag. De vragen gaan onder andere over onze accommodatie, informatievoorziening en de behandeling door uw therapeut. Door uw deelname stelt u ons in staat om onze dienstverlening te verbeteren en aan de verplichtingen van de zorgverzekeraars re voldoen.

- de klachtenregeling van het KNGF te hebben gezien en hiermee akkoord te gaan. (zie website www.KNGF.nl)

 

Financieel:

– de juiste informatie te hebben gegeven aan de behandelend fysiotherapeut inzake eerder ondergane behandeling(en) fysiotherapie in hetzelfde kalenderjaar;

– de juiste informatie te hebben gegeven aan de behandelend fysiotherapeut inzake verzekeringsgegevens. Behandelingen fysiotherapie worden in principe vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Wij raden u aan, voorafgaand aan een behandeltraject, na te gaan hoe u verzekerd bent voor fysiotherapie.

– bij geen of onvoldoende vergoeding voor onderzoek en/of behandeling fysiotherapie (of één van de verbijzonderde vormen van fysiotherapie) de hiermee gepaard gaande kosten volgens de geldende tarieven te betalen. Wij hanteren een contante betaling.

– bij verhindering 24 uur van te voren een behandeling af te zeggen. Indien u in gebreke blijft wordt de voor u gereserveerde behandeling bij u in rekening gebracht.

– de algemene betalingsvoorwaarden en de lijst met geldende tarieven ( voor niet verzekerde en niet nagekomen behandelingen ) te hebben gezien en hiermede akkoord te gaan; Voor tarieven: zie de website (www.claskemenninkfysiotherapie.nl)

 

 

Deventer,                          Handtekening

 

Visueel:

 

Hierbij geeft u toestemming tot het maken van foto- en/of video opnames indien voor uw behandeling gewenst. ja / nee

 

Tevens geeft u toestemming voor:

• inzage v.d. opnames door medici en paramedici ja / nee

• gebruik v.d. opnames voor onderwijsdoeleinden t.b.v.

medici en paramedici ja / nee

• gebruik v.d. opnames voor wetenschappelijke doeleinden ja / nee

• gebruik v.d. opnames voor commerciële doeleinden ja / nee

 

Deventer,                                   Handtekening 

OVERZICHT

 

klachten-/Ideeënformulier
12/6/2017 11:14 AM | Claske Mennink Fysiotherapie
Privacyreglement
12/6/2017 11:13 AM | Claske Mennink Fysiotherapie
Behandelovereeenkomst
12/6/2017 11:12 AM | Claske Mennink Fysiotherapie
MijnZorgtoegang
12/6/2017 11:11 AM | Claske Mennink Fysiotherapie
Huisregels van de praktijk
12/6/2017 11:08 AM | Claske Mennink Fysiotherapie

 

WIJ WERKEN SAMEN MET

 

 

    

 

 

Hulp en advies

❯ Contact

0570-23 40 00

Maandag t/m vrijdag 8.00 -18.00 uur

Maandag- en Donderdagavond hebben wij een avondopenstelling